Αναμνήσεις απο το χωριό.... Γενικά Ταξίδι στον χρόνο 

Οι βιντούζεις

Μια καθουδγιά θα δώσου σ’ούλς σας,μη παίρνιτει τα μουρά σας τνύχτα κουντά σας στου κριββάτ

Του πιριστατικό εγιουτου γίντσει ζ’ Μπουτζιαλιά τσ’ Αγιάσους,πριν απί 90 χρόνια!!!

Ενα ζιβγάρ ήπιρνει του μουρό 3 χρουνώ κουντάτ τ’νύχτα,στου στρώμα που τσμούνταν
Ένα βράδ,θέλαν α μιλώσειν του φνίτς,καταλαβαίνιτει,α ποίσειν γλυκο.
Αφήκαν τσι πέρασει κουμάτ γι ώρα,για να παρ του μουρό νύπνους.
Αμα καρατάραν πους τσμήστει του Μινιλελ,έδγιετς λέγαν του μουρό,σκώστει γη μάνα τσ’ αψήλουσει κουμά;τ του φτιλ τσ’ λάμπας για να βλέπειν τι κάνειν.
Ελσει τσ’ βρακουζώνις γη μάνα,ήβγαλει του κατουβράτς,τσι ητοιμάστει για τα μέλια-μέλια.
Πατέρας στου μιταξύ, ήνταν τσι φτος έτοιμους.
Γη μκρός αρχάλζει.
Αρχίσαν του μαρχάλιμα,ταυρουπαλιούσαν έφτου,νοιώσει γη μκρός,του Μινιλέλ.
Όμπα τι κάνιτει τσι συ έφτου ,γιατί παλαίνιτει μη τ’ μάναμ:
Τσι γη πατέρας τι να πει,έφτη τ’ ώρα,γυρίζ τσι λεγ στου Μινιλέλ.
Σκιπάσκει Μινιλέλ τσι βάζου βιντούζεις σ’ μάνας!!!!
Απόμνειν του παρατσούκλ στου μουρό,βιντούζα,ίσαμ που γέρασει.
Γι’ αυτό προυσέχιτει,άμα βάζιτει ….βιντούζις στ’ιγνέτσι σας,να μην έχιτει μουρά κουντά σας!!!!!

πηγή : Ψυρούκης Παναγιώτης

Related posts